VINAROYAL GROUP

Tư vấn thiết kế - Đầu tư và kinh doanh bất động sản
Dây truyền tuyển - luyện xỉ Titan
Dự án khu liên doanh kinh tế biển Đông - Nam; Mỹ Thủy Seaport trong tương lai
Trang chủ Tin tuyển dụng

Hành chính nhân sự

Phụ trách các việc liên quan đến nhân sự, kế toán và các công việc hành chính khác