VINAROYAL GROUP

1-1560211452461108572080-crop-15602114583392134284982

Tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài chậm đáng báo động! – Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, một trong những nhiệm vụ cơ bản là giải ngân nhanh và giải ngân có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, số vốn đã giải ngân cho giai đoạn 2016 - 2020 hiện vẫn chưa đạt một nửa kế hoạch, đây là một con số rất đáng báo động.