VINAROYAL GROUP

Không đủ chính sách khuyến khích người tài, đất nước không thể đi lên     Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII, nhiều nhà khoa học lưu ý, muốn đột phá phải có đội ngũ tinh hoa; đất nước không đủ chính sách khuyến khích những người thực sự tài năng thì không thể đi lên.